«

»

Mrt 30

“WAAROM PAVILJOENEN OP DE NIEUWE HOPMARKT?” BLIJFT EEN OPEN VRAAG!

Na jarenlange ellende voor bewoners en bezoekers van het stadscentrum is de kogel dan toch blijkbaar door de kerk. De voorbereidende werkzaamheden van de nutmaatschappijen aan Hop- en Botermarkt zijn gestart, zijnde de voorbode voor de uiteindelijke aanleg van de reeds sinds 10 jaar aangekondigde ondergrondse parking en de heraanleg van het plein zelf. 

Het contract tussen het stadsbestuur en de groep Interparking voor de bouw en exploitatie van een ondergrondse parkeergarage (305 eenheden), waar heel wat politieke kronkels zijn aan voorafgegaan, werd recent ondertekend. Dit betekent dat de concessiehouder thans kan overgaan tot de opmaak van haar definitieve plannen teneinde een bouw- en milieuvergunning aan te vragen en alsdan de bouwwerken te starten.

Hoe het zit met de verschillende gerechtelijke en/of administratieve procedures omtrent het openschrijven en de behandeling van de opeenvolgende offertes wordt evenwel niet meegedeeld. Men moet er dus geredelijk van uitgaan dat deze procedures inmiddels een al of niet minnelijke oplossingen hebben gekregen en het verdere verloop van de huidige overeenkomst niet meer kunnen bezwaren.

Wat echter voor omzeggens ieder zinnig mens onbegrijpelijk was, is en blijft, is het feit dat het stadsbestuur van Aalst van bij aanvang mordicus hoogbouw (nu spreekt het CBS minzaam van “paviljoenen”) op dit nieuw aan te leggen en uitermate centraal gelegen plein blijft voorzien. Een zinnige uitleg kon nooit worden gegeven en dit hoeft niet te verbazen omdat het in feite en in rechte om een loutere immobiliere transactie gaat. En dan te bedenken dat het toenmalige stadsbestuur in januari 2005 omtrent dit dossier in de stadsfeestzaal een zogenaamde, zeer ruim bijgewoonde volksvergadering organiseerde, waarbij de voltallige zaal voorstander was voor een ondergrondse parking en de bovengrondse heraanleg van het plein, maar zich evenzeer even duidelijk uitsprak tegen elke bebouwing op het plein zelf. Of hoe het stadsbestuur van Aalst rekening houdt met zelf ingerichte inspraak?

Aangehecht vindt u voor de goede orde een deel van mijn in de loop der jaren aan het CBS uit-gestuurde open brieven met vraagstelling, alsmede van de summiere antwoorden van meer dan vijf jaar terug en van mijn persmededeling ter zake. Dit alles bewijst dat ik in tempore non suspectu van bij aanvang steeds de vinger op de wonde heb gelegd, namelijk het non-beleid van het stadsbestuur voor wat betreft de bovengrondse heraanleg van dit voor het stadscentrum uitermate belangrijke plein met angorafunctie.

Tot op heden heeft het stadsbestuur dit alles nooit kunnen weerleggen; integendeel, men bleef gewoon volharden in de boosheid om de zakelijke belangen van wie ook (dit zal later blijken) te behartigen.

 Men beschikt immers voor de eerste maal in Aalst over een ruim plein, geschikt voor alle mogelijke publieke doeleinden en dit juist omwille van het feit dat het gaat om een groot en zeer centraal gelegen plein, gekoppeld aan een ondergrondse parkeergarage. Alle mogelijke evenementen met belangrijke volkstoeloop voor jong en oud (met bijhorende oplossing van de parkeertoeloop) kunnen er georganiseerd worden.

Daarenboven wordt hoegenaamd niets gezegd over wie die zogenaamde paviljoenen gaat bouwen, voor wiens rekening, al of niet in concessie, dienstig voor verkoop of niet, welke bestemming, welke openbare functie, al of niet verbonden (boven of ondergronds) met aanpalende commerciële bebouwing, enz…

Zegt het stadsbestuur in haar mededeling niet zelf dat het bovengronds om een evenementenplein gaat. Waarom wordt dit plein voor grote evenementen dan plots doorsneden door nutteloze bebouwing, waardoor het aantal evenementen van enige omvang per definitie drastisch wordt beperkt? Anderzijds kan het her aan te leggen plein ook qua groenvoorziening, straatmeubilair, brede voetpaden, terrasfunctie en dies perfect in een “grote openbare pleinstructuur” worden ingebed.

 Maar neen, het stadsbestuur blijft maar opteren voor hoogbouw in het midden van dit plein, dat nochtans een zeer duidelijke agorafunctie heeft, ter afscheiding van de Hop- en de Botermarkt. Niemand begrijpt waarom het stadsbestuur andermaal een enige kans tot het voorzien van een goede ruimtelijke structuur verbrod. Vraag blijft ten andere waarom er in het midden van dit plein plots bebouwing, noem het paviljoenen of hoogbouw, moet verrijzen. Wie heeft daar baat bij? Voor wie is dit en lucratieve optie? Hoe wordt dit beleidsmatig onderschreven? Welke functie zullen deze gebouwen hebben? Wie is en/of wordt er eigenaar van?

 Waarschijnlijk zal ik als geëngageerd politicus en wakkere burger, andermaal roepen in de woestijn, omdat men nu eenmaal geen sant in eigen land is en omdat het stadsbestuur van Aalst door de jaren heen geen model van goed bestuur is (het Beter Bestuurlijk Beleid van de Vlaamse regering is blijkbaar aan de grenzen van Aalst voorbijgegaan).

In feite is dit dossier (nutteloze bebouwing op de her aan te leggen Hopmarkt), gewoon het verlengstuk van zovele miskleunen uit het verleden, zoals daar zijn : bouw van een brandweerkazerne in een centrale woonstraat / afbraak van één van de mooiste begijnhoven in Europa / afbraak van het grote postgebouw, zijnde nochtans één van de mooiste voorbeelden van de classicistische bouwstijl / het niet-aankopen tegen een meer dan modale prijs van het vroegere gebouw van de Generale bank voor de inrichting van een nieuw stadhuis / het niet-aankopen tegen een prijs met winstmarge van het administratief centrum Pupillen / het moedwillig laten verloederen van archeologisch erfgoed, zoals de sites Schotte, Du Parc, e.a. / het afbreken van de Keizershallen zonder over enig alternatief inzake een evenementenhal te beschikken / het niet aankopen van de vroegere Kredietbank op de Grote Markt, palende aan het Landhuis en thans met een mooie gevel van De Schoenenreus / … Hoeft het nog betoog dat men met dergelijke opsommingen nog in lengten van jaren zou kunnen doorgaan.

 En nu voegt het huidige stadsbestuur nog maar eens een nieuwe miskleun aan deze reeks toe, namelijk nutteloze en louter commerciële bebouwing op de her aan te leggen Hopmarkt, zijnde het enige plein in het stadscentrum met dergelijke omvang, functie en bestemming.

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..