«

»

Mrt 31

Kunstwerk Roland Monteyne

Uiteraard verwijs ik vooreerst dringend en formeel naar mijn oorspronkelijke open brief met probleemstelling ter zake dd. 17/08/09, waarop ik destijds van uwentwege geen antwoord en/of reactie mocht ontvangen. Verder verwijs ik ook naar mijn latere open rappel dd. 23/11/10, waarop ik alsdan van het stadsbestuur voor de eerste maal een gedeeltelijk dienstig antwoord dd. 28/12/10 mocht ontvangen, wel met volgende bedenkingen;

 Het antwoord werd niet verstrekt door het CBS, maar wel door de conservator van het stedelijk museum (meer dan 14 maanden na de eerste vraagstelling), zonder dat diens machtiging ter zake op het briefhoofd vermeld staat.

  1. Het antwoord wordt niet, zoals decretaal verplicht, uitgestuurd door en ondertekend de burgemeester en de stadssecretaris, hetgeen tot op heden in alle andere dossiers was/is.
  2. Op 28/12/10 werd aldus onrechtstreeks door het CBS een toch vrij opmerkelijk te aanvaarden uitleg verschaft, alsof het stadsbestuur bijna anderhalf jaar heeft gezocht naar het ineenpassen van puzzelstukken, alvorens de laattijdige uitleg te verschaffen.
  3. Ok, de uitleg was wat hij was en ik nam daar tot nader order en onder alle voorbehoud genoegen mee.

 Wat mij evenwel verbaast, is het feit dat er, meer dan drie maanden na het antwoord van de conservator, nog steeds geen begin van terugplaatsing van kwestieus kunstwerk te bespeuren valt. Op 28//12/10 stelde de conservator nochtans : “Intussen werd het beeld gerestaureerd en bevindt zich nu, in afwachting van de terugplaatsing, veilig in de reserve van het Stedelijk Museum. Hiertoe dient de weggebroken sokkel immers opnieuw aangemaakt te worden (ter plaatste te metselen).”

 Dus het kunstwerk is reeds maanden gerestaureerd en kon dan ook reeds maanden op de daartoe ingerichte plaats (pleinverbinding Lange en Korte Zoutstraten) worden teruggeplaatst. Het ter plaatse metselen van de door de stad Aalst zelf weggebroken sokkel door de stadsdiensten kan toch geen maanden in beslag nemen. Vandaar mijn dringend verzoek namens de omwonenden en bezoekers van voormelde winkelstraten om hiertoe dan ok per kerende over te gaan.

Tenslotte had ik ook graag de huidige venale kunstwaarde van dit voor het kunstpatrimonium van de stad belangrijke kunstwerk ter kennis gekregen, omdat de conservator in zijn brief stelt dat het beeld in 1994 werd aangekocht voor een bedrag van 500.000 BEF (€ 12.500), zijnde blijkbaar een fractie van de huidige waarde.

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..