«

»

Mrt 19

Open Mailbrief BBC

T.a.v. : CBS

 

Geachte leden van het CBS,

 

In de loop van 2010 besliste eerst de Raad van Bestuur van de VVSG en naderhand ook de Vlaamse regering tot de inrichting van een” Beleids- en Beheerscyclus gemeenten en OCMW’s”. Tegen 0101/14 dienen alle lokale besturen (provincies, steden en gemeenten, OCMW’s, maar ook autonome gemeentebedrijven) zich in te schrijven in het BBC.

 

Wel werden een aantal BBC-pioniers aangeduid om vanaf 01/01/11 reeds te starten met de cyclus, namelijk 12 gemeenten en 8 OCMW’s, waaronder ook de  Stad Aalst. Op 01/01/12 stapten dan 41 nieuwe lokale besturen in BBC. Een aantal onder hen stelden ter zake een meerjarenplan 2012-2014 op, alsmede een aangepast budget 2012.

 

De Stad Aalst is dus reeds een tweetal jaren werkzaam in deze BBC en de vraag is dan ook in welke omstandigheden dit gebeurt, met welke omkadering dit gebeurt en op grond van welke beleidsvisie van het nieuwe stadsbestuur dat dit gebeurt. Daar mangelt het echter een beetje. Een kort studie en dito onderzoek bewees dit ten andere.

 

Zowel de ambtenaren als de leden van het CBS krijgen in het kader van BBC opleiding door derden, zo ondermeer door Idea Consult. De opleidingen zelf gebeuren in clusterverband, zodat diverse diensten en/of afdelingen multidisciplinair opleiding krijgen. Tot daar geen probleem.

 

Het probleem is evenwel dat een inhoudelijk, wat het plaatselijke beleid betreft, weinig flankerend kan worden meegedeeld. Het is immers niet aan de ambtenaren, maar wel aan de (nieuwe) gekozen des volks om dat inhoudelijke in te vullen via het openbaar maken van een duidelijke beleidsvisie voor Aalst naar 2018 toe. Dit laatste ontbreekt echter en mijns inziens gaat de bestuursmeerderheid hierbij zwaar in de fout.

 

De ambtenarij heeft in oktober-november 2012 aan de gemeenteraad en het CBS een duidelijk beleidsmemorandum afgegeven. Democratisch kunnen de ambtenaren niet meer doen aangezien het de gemeenteraad en het CBS zijn die, al of niet op grond van dit memorandum, hun (politieke en administratieve) beleidsvisie moeten propageren, hetgeen evenwel tot op heden nog steeds niet is gebeurd.

 

Vandaar ook de vraag in welke mate dergelijke opleidingen in het kader van de BBC-cyclus voor de betrokken clusters al of niet verrijkend zijn. Uit mijn kort onderzoek blijkt dat het merendeel van de betrokken ambtenaren, wat dat betreft, op hun honger blijven zitten. Een ideale opleiding in het kader van Beheer en Beleid moet per definitie gestoeld zijn op basis van een beheers- en beleidsvisie van de gekozen organen van het lokale bestuur, waarvoor de opleiding bedoeld is .

 

Ik had dan ook graag vanwege het stadsbestuur – bestuursmeerderheid en CBS – asap  het volgende vernomen :

 

1. Sinds wanneer juist heeft de stad Aalst zich daadwerkelijk in BBC ingeschreven?

 

2. Wordt de opleiding BBC gegeven op basis van een schriftelijke beleidsvisie van de nieuwe bestuursmeerderheid.

 

3. Wat is de interne evaluatie tot op heden van de BBC als opleidende cyclus?

 

4. In welke mate schrijven de leden van de gemeenteraad en van het CBS zich in de opleiding BBC in?

 

 

Uw antwoord binnen zeer redelijke termijn afwachtende, verblijk ik inmiddels met de meeste hoogachting en collegiale groeten,

 

 
André-Emile Bogaert

André-Emile Bogaert
Keizersplein 55
9300 Aalst

Tel :  053/21.61.59
Fax: 053/78.72.53
Gsm : 0475/63.23.33

ae.bogaert@telenet.be
www.aebogaert.be

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..