«

»

Mei 08

De donkere kant van het bestuursakkoord Aalst

Van bij aanvang van de nieuwe legislatuur
gonsde het reeds van de geruchten omtrent
afspraken tussen de coalitiepartners die het
licht niet mochten zien. Het was onmiddellijk
vrij duidelijk dat het nieuwe beleid een
zwart kantje zou krijgen. Deze geruchten
werden uiteraard gevoed door een reeks
van beslissingen van een nieuwe bestuursploeg
die op zijn zachtst gezegd menige
wenkbrauw hebben doen fronsen, zoals
daar zijn : het opnemen van een notoir ex-
Vlaams Belanger in het CBS, de eerste schepen
voor “Vlaamse” zaken, het wegnemen
van de Koninklijke foto’s, het verbannen van
de tricolore, het invoeren van verschillende
fiscaliteit in hoofde van autochtonen en allochtonen
en dies meer.
Het was en is duidelijk dat dit beleid op een
speciaal doel is gericht. Dit beleid werd tijdens
de coalitieonderhandelingen zeker besproken
en, naar sommigen zeggen, door de
grootste meerderheidspartij opgedrongen.
Ondergetekende zag in dit beleid een rode
draad die evenwel normaliter ergens op papier
moet staan, wil het binnen een coalitie
afdwingbaar zijn. Het siert Filip De Bodt van
VZW ’t Uilekot dat hij finaal dan toch een exemplaar
van het geheim bestuursakkoord
op de kop heeft kunnen tikken. Wie de bron
ook is, is ter zake hoegenaamd van geen enkel
belang. Het feit dat het kenbaar wordt, is
een democratische overwinning.
Een gecoördineerde versie van de tekst van
niet minder dan 66 pagina’s is niet niets
en overstijgt beleidsmatig het “openbare”
bestuursakkoord in Aalst. Het zogenaamd
geheime akkoord is én uitermate autoritair
– op het dictatoriale af – én duidelijk asociaal.
Zowel de gekozenen des volks, als het
stadspersoneel als, als finaal ook de burgers
worden op een ondemocratische wijze
geviseerd. Daarenboven blijkt uit niets op
welke wijze de bestuursmeerderheid deze
akkoorden ook daadwerkelijk kan waarmaken,
noch op welke wijze een aantal nieuwe
plannen en beleidsacties zullen worden gefinancierd.
Het is echt ook hallucinant dat anno 2012
van de 21ste eeuw (ontstaan van het akkoord)
er in een geheim document wordt
gesteld om zoveel mogelijk mensen “met
een band met Aalst” vooruit te helpen.
Vooreerst wordt niet uiteengezet wat met
dergelijke band wordt bedoeld, noch hoe
de andere inwoners van de Stad Aalst op
hun beurt al of niet zullen worden geholpen.
Inburgering is zeker na te streven, maar
dergelijke praktijken doen teveel aan een
minder prettig verleden denken. Daarenboven
houdt dit geheim bestuursakkoord hoegenaamd
geen rekening met de Europese
Wetgeving en Rechtspraak.
Waarom mogen bestuursakkoorden zoals
het samenvoegen van de diensten Vreemdelingen-
zaken en Integratie, de installatie
van een afzonderlijk loket voor de inschrijving
van niet-Belgen, een onderzoek omtrent
de efficiëntie van de permanente aanwezigheid
van de politie in de betrokken
dienst, enz…, geen normaal daglicht zien
en moeten deze pas achteraf te lezen zijn in
een document dat alle burgers aanbelangt,
maar waarvan alleen 10 bevoorrechten in
het stadhuis kennis mogen hebben.
De reactie van de burgemeester ten aanzien
van de terechte uitlatingen van Filip De
Bodt zijn louter sloganesk en geven geen
enkel antwoord op het waarom van dergelijk
geheim bestuursakkoord. Met “speel het
spel eerlijk” kan men immers alle kanten uit
en zogezegd nooit iets misdoen. Aandacht
voor de Nederlandse taal is prima, evenals
door de stad gefinancierde taallessen, maar
dit is het laagje vernis om een harder beleid
uiterlijk te verzachten.
Alle inwoners van de stad Aalst hebben als
burger recht op de kennis van de integrale
tekst van dit document. Het is dan ook aan
het stadsbestuur om maanden na datum
open kaart te spelen en het bestuursakkoord
via de geëigende weg kenbaar te maken,
zoals ze dat bij aanvang van de legislatuur
met veel poeha heeft gedaan ten aanzien
van het “niet-geheim bestuursakkoord”.
Het ware niet slecht dat er dien aanzien een
open dialoog tot stand zou komen ten einde
als Aalstenaar te weten wat we tot 2018 nog
allemaal te verwachten hebben.
A.E. BOGAERT

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..