«

»

Okt 22

Keizersplein en omgeving

Verzonden: woensdag 16 oktober 2013 16:13
Aan: Algemene Administratie (Algemene Administratie)
Onderwerp: Keizersplein en omgeving

 

T.a.v. CBS en Schepen van Openbare Werken,

 

Geachte,

 

Vooreerst wil ik toch wel ook melden dat verantwoordelijke Doclo zich ten volle van zijn taak kwijt en steeds zo volledig mogelijk informatie tracht te verstrekken. Ook is de informatie van de stad via de speciale site een dienstig instrument om het publiek voor te lichten. Toch word ik nog elke dag aangeklampt en bevraagd omtrent de aan de gang zijnde werken aan het Keizersplein en omgeving. Om misverstanden en verkeerde interpretaties te vermijden, vraag ik u bij deze dan ook vriendelijk en beleefd mij per kerende omtrent volgende vragen een dienstig antwoord te verschaffen :

 

1. Vandaag werden de laatste bomen op de warande van het plein gerooid. Blijkbaar moet er in de media, dan wel op de site sprake zijn geweest van het feit dat de nieuwe bomen pas eind 2014 zouden worden aangeplant. Indien men nu de kale vlakte van het plein bekijkt, is het begrijpelijk dat bewoners en bezoekers zich afvragen waarom de nieuwe bomen niet in de “uitkomende” (prille lente dus) kunnen worden aangeplant. Waarom kan dit niet? Verder verwijs ik ook naar de toezegging van de bevoegde schepen tijdens de voorlichtingsvergadering begin dit jaar dat er onmiddellijk bomen van 8 à 10 meter hoogte zouden worden voorzien om te vermijden dat het Keizersplein nog jaren lang van echt hoogstammig groen verstoken zou blijven. Blijft deze belofte gestand? Ter zake verwijs ik tenslotte ook naar het feit dat het Keizersplein het enige echte stadsgezicht is dat in het Gewestplan van 1978 als dusdanig werd aangemerkt. Wordt met dit aspect voldoende rekening gehouden?

 

2. Het is omzeggens publiek goed geworden dat er zich bij het uitvoeren van werkzaamheden (eerst door TMVW en vervolgens door de hoofdaannemer) ernstige problemen hebben voorgedaan en zich nog voordoen. Ook vandaag nog kon men ter plaatse zien hoe massa’s rioolwater vanuit bijkomend aangelegde buizen vrij in de werfputten lopen. Blijkbaar gaat het zowel om problemen met de buizen voor drinkwater, als met de bestaande riolering, als met oude riolering (Zonnestraat), waarvan men dacht dat deze volledig afgesloten was, hetgeen echter niet het geval was. Er is dan ook sprake van substantiële meerwerken (en meerkosten?), waardoor er nu reeds een vertraging van anderhalve maand zou moeten worden ingeschat. Zijn er inderdaad ernstige problemen? Zo ja, dewelke? Brengt dit meerwerken en/of meerkosten met zich mee? Is er sprake van vertraging in de planning der werken? Blijft het kruispunt door dit alles langer voor alle verkeer afgesloten?

 

3. Er worden ook heel wat vragen gesteld omtrent het toekomstig uitzicht van de warande. Men gaat er mijns inziens terecht vanuit dat er na de werken weer sprake is van een warande met dezelfde breedte, met een verhoogde berm, met een aangepaste omheining, met een graspartij, met hoogstammig groen, met nieuw en aangepast meubilair en verlichting. Is dit inderdaad de juiste visie? Verder werd er, wat de aanleg van de warande betreft, blijkbaar alleen een wijziging voorzien in de richting van het Vredeplein, mede nodig voor de verkeersstromen van en naar de ondergrondse parking. Is dit inderdaad zo?

 

4. Destijds werd vanuit het bestuur toegezegd om de dubbele rijrichting in de Zonnestraat te behouden. Iedereen, zowel bewoners als bezoekers, blijven dit volkomen terecht vragen. Men wil onder geen enkel beding terugkeren naar de zeer hinderlijke toestand van vóór het instellen van de huidige dubbele rijrichting. De vroegere toestand was echt zeer hinderlijk voor de bereikbaarheid en de ontsluiting van het plein met nutteloos sluikverkeer in de onmiddellijke omgeving tot gevolg. Blijft de dubbele rijrichting dan ook behouden?

 

Met dank voor een vlug en dienstig antwoord, verblijf ik inmiddels hoogachtend.

 

 

A.E. Bogaert.

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..