«

»

Feb 03

Stadiondossier EA

Geacht college,

 

Dank voor deze respons, alhoewel 10 maanden na datum van mijn open mailbrief ter zake (08/04/14). Terecht heeft de stad uiteindelijk een einde gesteld aan 30 jaar vaudeville, waarbij tal van locaties en politieke beloftes zich in een electoraal tempo opvolgden.

 

Voor velen zal deze beslissing overkomen als een spelletje zwartepieten doorgeven en dat is voor een deel ook zo, want het zal weer een duur (waarschijnlijk bevriend) studiebureau zijn die in feite zal beslissen in plaats van de gekozenen des volks.

 

Toch dank dat u in uw antwoord spreekt over “uw plan A en B” voor wat betreft tussenkomsten van de Vlaamse overheid (was destijds tot 2013 inderdaad lid van de voetbalcel en extern expert van o.m. het departement Sport, terwijl ik deze dossiers ook hic et nunc nog opvolg).

 

Volledig terecht konden de door de stad ingediende dossiers niet worden weerhouden o.m. wegens een veel te “mager” dossier van de club zelf. Aalst was ten andere toen niet alleen in die situatie.

 

Parallel met de haalbaarheidsstudie, waarover de G.R. op 24/02 e.k. moet beslissen, dient er evenwel ook een studie te gebeuren of de club zelf, mocht de stad een oplossing vinden, in staat is dergelijke onderneming/investering/managing te schragen.

 

Hoogachtend.

 

A.E.BOGAERT

Immer Wakker!

 

Van: De Bruyn Bert [mailto:Bert.DeBruyn@Aalst.be]
Verzonden: dinsdag 3 februari 2015 12:08
Aan: andré bogaert
CC: Algemene Administratie
Onderwerp: Stadiondossier EA

 

Mijnheer Bogaert,

 

Betreffende het stadiondossier Eendracht Aalst heeft het CBS, middels het collegebesluit van 19 januari 2015, beslist een opdracht uit te schrijven tot opmaak van een locatie- en financiële haalbaarheidsstudie voor de inplanting van een nieuw voetbalstadion op Aalsters grondgebied.

Het dossier wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 24 februari 2015.

De stad diende namens Eendracht Aalst inderdaad 2 dossiers (uw plan A en B) in om voor subsidies van de Vlaamse Overheid in aanmerking te komen, voor de bouw van een nieuw stadion enerzijds of de verbouwing van het huidig stadion.

Het dossier werd door de Vlaams Overheid niet weerhouden wegens het ontbreken van een financieel- en management plan dat Eendracht Aalst diende aan te reiken.

 

Met vriendelijke groeten,
Bert De Bruyn
directeur
Stad Aalst
Cluster vrije tijd
Grote Markt 3 – 9300 Aalst
tel. 053 77 93 00
        disclaimer

 

 

disclaimer : de e-mailberichten/tekst, met inbegrip van eventuele bijlagen, verbinden de stad Aalst op geen enkele wijze, tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd door een conform de wettelijke voorschriften ondertekende brief. evenmin kan de stad Aalst aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen.

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..