«

»

Feb 03

Gebruik Florahallen

Geacht college,

 

Vooreerst dank voor uw laattijdig antwoord dat in feite louter selectief is en niet antwoordt op gestelde vragen cfr. de open mailbrieven dd. 08/04 en 15/06/14.  Quid met contract (!) Lavera? Quid met dossier Vlarem? Quid met suggestie schepen om dossier door te sturen aan Leefmilieu?

 

Als openheid en communicatie betekenen dat u maanden na datum een algemeen en weinig zeggend antwoord uitstuurt, dan heb ik (en ik niet allen) mijn bedenkingen. Keizershallen afbreken en een gewezen bloemenveiling in faling in de plaats nemen, roept terecht vragen op, zeker als men weet dat de Tragelsite nog jaren van ons af is.

 

Hoogachtend.

 

A.E.BOGAERT

Immer Wakker!

 

Van: De Bruyn Bert [mailto:Bert.DeBruyn@Aalst.be]
Verzonden: dinsdag 3 februari 2015 9:13
Aan: André-Emile Bogaert
CC: Algemene Administratie
Onderwerp: RE: gebruik Florahallen

 

Geachte heer Bogaert

 

Graag geven we een antwoord op uw onderstaande vraag:

  1. Alle organisaties in de florahallen moeten voldoen aan de vigerende wetgeving en deze worden nauwlettend in de gaten gehouden door onze stadsdiensten, teneinde te garanderen dat alle activiteiten vergund zijn indien nodig.
  2. Officieel heeft het stadsbestuur geen weet van een verkoop/aankoop van de Florasite. Wij kunnen ons niet baseren op geruchten.

 

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

 

Met vriendelijke groeten,
Bert De Bruyn
directeur
Stad Aalst
Cluster vrije tijd
Grote Markt 3 – 9300 Aalst
tel. 053 77 93 00
        disclaimer

 

 

Van: André-Emile Bogaert [mailto:ae.bogaert@telenet.be]
Verzonden: donderdag 15 januari 2015 11:15
Aan: Algemene Administratie
Onderwerp: FW: gebruik Florahallen

 

Deze mail kadert in het nazicht van de in 2014 formeel uitgestuurde open mailbrieven en het gemis aan dienstig antwoord ter zake. Indien uw antwoordritme t.a.v. Jan en Mie Modaal in Aalst hetzelfde is als aan ondergetekende (zijnde gewezen gemeenteraadslid, gewezen schepen en eerste schepen, gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger), dan is het met uw glazen huis, inspraak en communicatie zeer pover gesteld. Sporadisch krijg ik op open mailbrieven vrij vlug een antwoord, maar alleen als de vraag of probleemstelling beleidsmatig gemakkelijk te beantwoorden is. Voor de rest … Hopelijk nu toch nog dit jaar een (dienstig) antwoord ter zake.  AEB – Immer Wakker

 

 

 

Van: André-Emile Bogaert [mailto:ae.bogaert@telenet.be]
Verzonden: donderdag 27 maart 2014 12:26
Aan: Algemene Administratie (Algemene Administratie)
Onderwerp: gebruik Florahallen

 

Geacht college,

 

De Florahallen werden destijds met heel wat gemeenschapsgelden gebouwd op de site langsheen de Albrechtlaan in Mijlbeek. Spijtig genoeg ging het de “Crié” finaal niet voor de wind en volgde een faillissement, waarvan de vereffening nog lopende is. Een belangrijk onderdeel hiervan is het onroerend patrimonium en dit omvat niet alleen de bestaande bebouwing met parking, maar ook de nog aanpalende gronden tot aan de beek.

 

Sinds de leegstand van deze gebouwen worden ze zeer regelmatig gebruikt en aangewend voor tal van evenementen, gaande van tentoonstellingen, over rommelmarkten tot en met mega show evenementen. Heel wat inwoners stellen zich vragen bij dit alles. Beschikken de curatoren, de stad en/of de initiatiefnemers over de nodige vergunningen ter zake. Deze gebouwen werden immers geconcipieerd voor het verhandelen en opslaan van bloemen en planten en dus zeker niet voor het langdurig opvangen van honderden en zelfs duizenden mensen.

 

Velen maken terecht de vergelijking met de vroegere Keizershallen. Deze werden destijds door de stad Aalst speciaal geconcipieerd, gebouwd en uitgebaat voor het inrichten van tal van evenementen, toegankelijk voor het grote publiek tot om en bij de 2.500 personen. Ondanks alle investeringen en stedelijke verantwoordelijkheden diende dit complex echter plots te worden verwijderd en afgebroken, omdat het zogenaamd niet meer veilig zou zijn. Ik heb toentertijd burgemeester De Maght er steeds op gewezen dat niemand zijn huis afbreekt alvorens een ander huis te hebben. Door dit verkeerde beleid blijft de stad Aalst reeds 15 jaar verstoken van wat men een evenementenhal zou kunnen noemen.

 

Om de meubels te redden en bepaalde belanghebbenden ter wille te zijn (o.a. Lavera) werden er (eerst met mondjesmaat, maar nadien zeer regelmatig) grote evenementen toegelaten (het volgende op 23/04 e.k.). Velen vragen zich af of hiertoe de nodige vergunningen moeten worden uitgereikt, of de initiatiefnemers over de nodige papieren beschikken en of de veiligheidsnormen voldoen aan de huidige wetgeving. Graag had ik hierop asap vanwege het CBS een dienstig en onderbouwd antwoord ter kennis gekregen. Als uitsmijter nog dit : er doet een hardnekkig gerucht de ronde dat de Florasite inmiddels zou verkocht zijn. Heeft het CBS hier kennis van en/of is het stadsbestuur zelf in een aankoop geïnteresseerd?

 

Hoogachtend,

 

 

A.E. Bogaert

 

 

disclaimer : de e-mailberichten/tekst, met inbegrip van eventuele bijlagen, verbinden de stad Aalst op geen enkele wijze, tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd door een conform de wettelijke voorschriften ondertekende brief. evenmin kan de stad Aalst aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen.

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..