«

»

Feb 03

Sportcomplex Schotte – open mailbrief

Mijnheer Bogaert,

Het dossier MFS Schotte heeft vertraging opgelopen om 2 redenen:

–          Ondanks het opvragen van preadviezen bij alle mogelijk instanties adviseerde de brandweer negatief inzake compartimentering van het grootste sportgedeelte met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunning. Dit negatief advies betekende dat de stad Aalst een afwijking bij de bevoegde minister van binnenlandse zaken diende aan te vragen. De uiteindelijke ondertekening van de bekomen afwijking liet, dankzij de vorige verkiezingen, ook enige tijd op zich wachten. Intussen werd eind 2014 de milieu- en stedenbouwkundige vergunning bekomen. U zal ongetwijfeld weten dat alvorens het bekomen van de nodige vergunningen men niet kan starten met het bouwproject.

–          Tussen de aannemer en de stad Aalst ontstond er onenigheid betreffende de toestand van de bodem na sloop in opdracht van SOLVA. Er dienden verdere bodemonderzoeken uitgevoerd inzake stabiliteit en verontreiniging.

Het is de doelstelling van het SportAG om eind 2016 een exploiteerbaar sportcomplex te beheren.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Met vriendelijke groeten,
Bert De Bruyn
directeur
Stad Aalst
Cluster vrije tijd
Grote Markt 3 – 9300 Aalst
tel. 053 77 93 00
        disclaimer

 

 

 

 

Van: André-Emile Bogaert [mailto:ae.bogaert@telenet.be]
Verzonden: vrijdag 29 augustus 2014 16:12
Aan: Algemene Administratie (Algemene Administratie)
Onderwerp: Sportcomplex Schotte – open mailbrief
Urgentie: Hoog

 

Geacht college,

 

Vooreerst verwijs ik uiteraard naar mijn vorige open mailwisseling In verband met in rubriek vermeld dossier. Hieromtrent doen zich de laatste tijd evenwel heel wat tegenstrijdige berichten de ronde.

 

Zoals u weet, was ik oorspronkelijk (en eigenlijk nu nog) voorstander van een integrale restauratie van de site met aldus historisch behoud van het enige nog resterende fabriek uit de tijd van Daens. O.k., de politiek heeft er anders over beslist en ging in tussentijd over tot afbraak van het grootste gedeelte van de site en het twijfelachtig restaureren van het nog resterende gedeelte.

 

Electoraal klaroengeschal klonk alom toen het stadsbestuur de inplanting van een multifunctioneel sportcomplex op site aankondigden. Geruime tijd later staan we evenwel blijkbaar nog verre van dergelijke inplanting. Volgens uw eigen berichtgeving zou de bouw van dit complex uiterlijk deze maand worden aangevat, hetgeen evenwel nog steeds niet het geval is.

 

Belanghebbenden, die ter zake aan de stad vragen stellen, worden met een spreekwoordelijk kluitje in het riet gestuurd met het bericht dat het toch nog enige tijd zou kunnen duren vooraleer de eerste spadesteek in de grond gaat. Hierbij wordt gegoocheld met enige ontbrekende handtekeningen van één of meer ministers van de nieuwe Vlaamse regering. Het roept ten andere heel wat vragen op dat er in onderhavig dossier van jaren terug geen tijdige handtekeningen konden worden geplaatst en dat men het dossier over de verkiezingen heen op de tafel van de huidige regering wou leggen.

 

Heel wat sportclubs uit stad en regio worden nu reeds decennia lang in het ootje genomen met opeenvolgende beloftes omtrent de inplanting van multifunctionele sportcomplexen. Ten titel van voorbeeld verwijs ik gewoon naar de gekende Turnkring van Aalst (met meer dan 500 leden, waaronder competitie gymnasten) die tot op heden onmogelijk afdoende en prestatie gerichte trainingen kon/kan inrichten. Dit komt o.m. ook ingevolge het feit dat reeds bestaande uitgeruste turnhallen in Vlaanderen vanuit Aalst amper kunnen worden gebruikt. In de betrokken steden en gemeenten krijgen clubs immers alle voorrang, met alle gevolgen van dien voor de Aalsterse clubs.

 

De belofte om reeds in 2015 het beloofde multifunctionele sportcomplex open te stellen, lijkt zeer nog zeer moeilijk te houden. Het is dan ook van belang om asap ter zake klare wijn te schenken, transparant op te treden en aan alle betrokken clubs en sportbeoefenaars de nodige info omtrent de effectieve stand van zaken, inbegrepen de vooruitzichten op korte, middellange en lange termijn, te verschaffen.

 

Een open antwoord op deze open mail binnen de meest redelijke termijn afwachtende, verblijf ik inmiddels hoogachtend.

 

 

A.E. Bogaert

 

disclaimer : de e-mailberichten/tekst, met inbegrip van eventuele bijlagen, verbinden de stad Aalst op geen enkele wijze, tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd door een conform de wettelijke voorschriften ondertekende brief. evenmin kan de stad Aalst aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen.

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..