«

»

Feb 04

Herbestemming Sint-Jozefkerk / open mailbrief

Geacht college,

 

Vooreerst dank voor dit antwoord, al is het zeer laattijdig en al te bondig. Het verbaast me dat het stadbestuur blijkbaar uitsluitend de piste van de zoveelste restauratie wenst te bewandelen. Waarom werd/wordt tegelijkertijd geen dossier i.v.m. eventuele afbraak en herbestemming van de gronden aangelegd? Hiervoor waren/ zijn nochtans tal van redenen te vermelden :

 

  1. De kerkgang treedt drastisch terug, evenals het aantal bedieners van de erediensten.

 

  1. Zo werd o.m. beslist om alle kerkelijke activiteiten van Aalst-Centrum (parochies St Jozef en St Martinus) samen te brengen in nog één centraal gelegen kerkgebouw, nl. de dekenale kerk van St Martinus, hetgeen het kerkgebouw van St Jozef toekomstgericht uitsluit van religieuze bestemming.

 

  1. Cfr. het beroemde concordaat van Napoleon staan de gemeentelijke en federale overheden in verregaande mate in voor onderhoud, herstelling en restauratie van kerkelijke gebouwen (dus met publieke financiën).

 

  1. Heeft het CBS reeds eens becijferd wat de kerk van St Jozef de laatste 50 jaar heeft gekost? Fenomenaal veel! En nu zou dan  hier bovenop weer een pak gemeenschapsgeld worden geïnvesteerd voor een nog te bepalen “herbestemming”. Nu weer staan er reeds jaren staketsels om vallende brokstukken, cement, dakgedeelten, ornamenten, stenen, … op te vangen.

 

  1. Zo’n kerk (te groot, te koud, te moeilijk om te onderhouden, laat staan te verwarmen) herbestemmen zonder het gebouw grondig aan te tasten, is gewoon niet mogelijk (of opteert de stad voor een hotel-restaurant-feestzaal zoals in de Naamse straat in Leuven?).

 

  1.  In de omgeving zijn er tal van dringende noden, veel meer dringend dan het nog maar eens restaureren van een gebouw dat zijn oorspronkelijke functie kwijt is en uiterst moeilijk te herbestemmen is. Zo o.m. : uitbreiding SMI, groen, bewoning, parking, handel, …. Hierbij dienen alsdan ook de aanpalende nutteloze gebouwen van pastoor en onderpastoors te worden betrokken (afbraak of sociale herbestemming).

 

  1. Dit gebouw werd in 1908 (veel te vlug en zonder grondige kennis van de ondergrond) onder druk van de toenmalige Katholieke Partij (versus Daens) aldaar als Nieuwe Kerk opgetrokken. De ondergrond is evenwel kwelm en vrij instabiel (ten bewijze de onophoudelijke stroom aan verzakkingen, vallende stenen en ornamenten, …). Dit was ten andere één van de redenen waarom de stad Aalst nog vóór de fusie besliste om geen dossier voor een ondergrondse parking onder het Esplanadeplein aan te leggen (begin van studie bestaat wel).

 

Eerlijk gezegd, waren/zijn dit geen pertinente redenen om minstens het alternatief van afbraak mee in ogenschouw te nemen!!!

 

Indien mogelijk, graag antwoord asap.

 

Hoogachtend.

 

A.E.BOGAERT

Immer Wakker!

 

Van: Dezeure Karolien [mailto:Karolien.Dezeure@Aalst.be]
Verzonden: woensdag 4 februari 2015 11:18
Aan: ae.bogaert@outlook.be
CC: De Koninck Iwein; Burgemeester
Onderwerp: Herbestemming Sint-Jozefkerk / open mailbrief

 

Geachte Heer Bogaert

 

 

Met betrekking tot uw onderstaande vraag kunnen we meedelen dat de restauratie van de kerk inderdaad in voorbereiding is. AGSA kreeg een mandaat om onderzoek te verrichten naar een gepaste herbestemming.

 

Met vriendelijke groeten,
Karolien Dezeure
directeur
Stad Aalst
Interne Ondersteuning
Grote Markt 3 – 9300 Aalst
tel. 053 77 93 00

gsm 0498 85 61 00

karolien.dezeure@aalst.be

        disclaimer

 

 

 

 

Van: André-Emile Bogaert [mailto:ae.bogaert@telenet.be]
Verzonden: woensdag 12 maart 2014 17:15
Aan: Algemene Administratie (Algemene Administratie)
Onderwerp: Herbestemming Sint-Jozefkerk – open mailbrief

 

Geacht college,

 

Enigszins tot mijn verbazing las ik deze morgen in de regionale pers dat de burgemeester zich plots wil inspannen voor de herbestemming van de Sint-Jozefkerk (in de volksmond “De nieuwe kerk”). Het valt ten andere op dat het CBS van de stad Aalst de laatste precies slechts één lid kent, namelijk de heer Burgemeester. Overal, al of niet foto en om wat het ook moge gaan, prijkt de burgemeester in volle gewicht vooraan in het nieuws. Ik hoop dat de andere leden van het CBS ook een mini vingertje

In de pap te brokken hebben, maar dat zal wel.

 

Wat de problematiek van de leegstaande religieuze gebouwen betreft, verwijs ik evenwel vooreerst naar mijn insteek dd. 13/03/12 aan het Streekoverleg  Zuid-Oost-Vlaanderen en dit in het kader van de infodag “Herbestemming kerkelijke gebouwen” dd. 28/03/12. In dit advies stelde ik toen reeds de afbraak van de Sint-Jozefkerk (heeft bij mijn weten geen echt historische waarde in tegenstelling tot de dekenale kerk en de Jezuïetenkerk) voorop om reden van permanente verzakkingen, zeer dure permanente herstellingen, permanente plaatsing van gaanderijen tegen vallend puin, enz… Als alternatieve herbestemming werd vooropgesteld : uitbreidingsmogelijkheden SMI, groen, parking en bebouwing langs de straatkant.

 

Ook in mijn open mailbrief aan het CBS van de stad Aalst dd. 02/12/13 onder de titel “Herbestemming kerkelijke gebouwen Aalst” brak ik dezelfde lans, terwijl ik uiteraard ook voorstellen deed voor wat betreft de andere bestaande kerkgebouwen met de Begijnhofkerk voorop, maar ook i.v.m. Nieuwerkerken, Heilig Hart, O.L.V. Bijstand, Sint-Pauwels, Sinte-Anna, Immerzeel, Jezuïetenkerk, enz.. Volledigheidshalve verwijs ik dan ook naar beide voormelde documenten.

 

Zoals ook toen gezegd, gaat het, wat Aalst Centrum betreft, in eerste instantie om de Sint-Jozefkerk of de Nieuwe Kerk, omdat ze pas werd gebouwd in 1908, terwijl de Sint-Martinuskerk in de volksmond “De oude Kerk” wordt genoemd. Beide kerken bevinden zich op een spreekwoordelijke boogscheut van elkaar en hebben, zoals ten andere overal, zwaar te lijden aan de achteruitgang van het kerkbezoek. Daarenboven kosten onderhoud en herstellingen de laatste decennia handenvol geld; spreek gerust van miljoenen euro’s.

 

Bij de Sint-Jozefkerk gaat het vooral om permanente herstellings- en vooraal stabilisatiewerken. Deze kerk staat steeds ergens in de steigers en dient langs de straatkant jaar na jaar gestut door een gaanderij ter opvang van het vallend puin. Deze kerk werd destijds qua stabiliteit van de ondergrond al te vlug en onoordeelkundig gebouwd, met alle gevolgen van dien. Eén van deze gevolgen was destijds het feit dat het voorzien van een ondergrondse parking op het Esplanadeplein technisch werd afgeraden, juist omwille van de veiligheidsproblemen (o.a. verzakking van het kerkgebouw).

 

Vandaar ook stelde ik gemotiveerd voor om minstens te overwegen en te onderzoeken of het niet meer aangewezen is de kerk af te breken en een echte herbestemming van de site te plannen in plaats van het zoeken naar herbestemmingen binnen het bestaande gebouw. Ik was dan ook wel verbaasd te lezen dat de burgemeester als mogelijke herbestemming een boekenwinkel (!) (of bedoelt men een reuzenwinkel “De Sleghte”) of een hotel (met de suites op het oksaal!). Ok, iedereen heeft het recht om voorstellen te doen, maar ze moeten wel het algemeen  (inbegrepen religieus) belang dienen.

 

De stad, dekenij en kerkfabriek staan weer voor substantiële onderhouds- en stabilisatiekosten. Anderzijds meen ik tussen de regels van de persartikels ook te lezen dat de kerkelijke overheden en de kerkfabriek nog niet veel overleg hebben gepleegd. Ik doen dan ook ten derde male een warme en gedreven oproep om in de opdracht, die de stad blijkbaar aan AGSA (Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling) wenst te geven, ook de eventuele afbraak en de herbestemming van de site  te laten onderzoeken.

 

Hoogachtend.

 

 

 

  1. Bogaert

 

 

 

 

disclaimer : de e-mailberichten/tekst, met inbegrip van eventuele bijlagen, verbinden de stad Aalst op geen enkele wijze, tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd door een conform de wettelijke voorschriften ondertekende brief. evenmin kan de stad Aalst aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen.

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..