«

»

Dec 31

Dossier Hopmarkt Aalst

Het hoeft uiteraard geen betoog dat ik ten aanzien van dit voor de stad als zodanig en voor het stads-centrum in het bijzonder uitermate schrijnend dossier vooreerst verwijs naar mijn ontelbare schriftelijke en mondelinge – formele en informele – tussenkomsten, waaraan gewoontegetrouw slechts ondermaats gevolg werd gegeven.

De Hopmarkt was, is en blijft zeer terecht een doorn in het oog van elke rechtgeaarde Aalstenaar en van elke werkende en bezoeker die ons stadscentrum aandoet. De toestand is echt niet langer houdbaar. Het is ten andere hemeltergend dat het stadsbestuur nog steeds geld durft vragen om op zo’n afschuwelijk parkeerterrein (een echte cake-a-walk met plassen en putten) zijn wagen kwijt te geraken.

Het gaat echt van kwaad naar erger, met alle gevolgen van dien, zelfs schade aan mensen, wagens en goederen. Omdat beelden dikwijls meer zeggen dan woorden, heb ik de moeite genomen om de Hopmarkt eens te fotograferen en dit op 14/01/10 in de valavond en op 15/01/10 ’s morgens. Deze foto’s zullen u per afzonderlijke post worden toegestuurd.

Voeg deze situatie bij de aan de gang zijnde bouwwerf in de Nieuwstraat, de onbegrijpelijke mobiliteit na de heraanleg van het Vredeplein (nog af te werken), het afsluiten van een gedeelte van de Hop-markt voor een bouwkeet en men komt tot een echt onmogelijke toestand, waarvan in eerste instantie de centrumbewoners en de handelaars en in tweede instantie de werkende en de bezoekers dag na dag het slachtoffer zijn.

Om de toestand beter te kunnen inschatten, ben ik gaan grasduinen in de bestaande beleidsdocumenten van het stadsbestuur ten aanzien van de besluitvorming in wat het Masterplan Hopmarkt-Keizerspoort heet. À propos, van het gedeelte Keizerspoort werd achteraf omzeggens niets meer vernomen. Alles draaide blijkbaar om de problematiek, inbegrepen politieke verdeeldheid, omtrent het dossier van de Hopmarkt.

In zitting van de gemeenteraad dd. 23/03/05 werd de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van voormeld Masterplan aanvaard. Achteraf werd voorgesteld dat de opdracht tot herinrichting van de Hopmarkt via een concessie van openbare werken moet gebeuren. Het publicatiebericht tot het kennen van kandidaten om deze opdracht uit te voeren, werd achteraf als agendapunt 68 aan het latere besluit van de gemeenteraad in zitting dd. 06/09/05 gehecht. Op een nog latere datum diende de gemeenteraad dan het bestek van de concessie zelf te behandelen.

Op grond van dit laatste besluit werd overgegaan tot het goedkeuren van de publicatie van een oproep tot het kennen van kandidaten voor de concessie van openbare werken betreffende de bouw en exploitatie van een ondergrondse parkeergarage in het kader van de herinrichting van de Hopmarkt (deel) te Aalst.

Sindsdien is er eigenlijk weinig of niets gebeurd, behalve dan het steeds maar opnieuw politiek blijven bakkeleien over het hoe en waarom, het hoeveel, het wanneer en nog zovele onbeantwoorde vragen. Men bleef binnen een bepaald gedeelte van de meerderheid het – om welke duistere redenen ook – verder maar hebben over een zogenaamde “landschapsstructuur” op het plein zelf, zijnde een café of publieke ruimte, ondergebracht in een “hoogwaardige architecturale constructie” (sic!).

Omzeggens iedereen vraagt zicht af wat de meerwaarde hiervan kan zijn, behalve dan ergens hand- en span-diensten aan één of andere belanghebbende. Dit enige grote centrumplein moet immers een volwaardige agorrafunctie behouden. Het neerpoten van een onnuttig gebouw met een nokhoogte van 26m hypotheceert de toekomstige bruikbaarheid en waarde van de Hopmarkt en dient alleen maar de belangen van één of andere projectontwikkelaar.

In tussentijd werd er weinig of geen werk gemaakt van de meest dringende problematiek, namelijk het voorzien van een ondergrondse parking (duurder tarief en kortparkeren), als bijkomende parkeerfaciliteit voor de huidige parking Keizershallen (goedkoper tarief en langparkeren).

Elke Aalstenaar vraagt zich nu terecht af wat dit stadsbestuur met het dossier zinnens is. De bewoners en bezoekers van en de werkenden in het stadscentrum worden, wat de Hopmarkt betreft, eigenlijk gegijzeld. Voeg daarbij het totaal ontbreken van enige ruimtelijke visie op de vroegere fabrieks-gronden achter de tuinen van het Keizersplein (ingericht à la tête du client), het afsluiten van Nieuwstraat en aanpalende straten, het eenzijdig herinrichten van het Vredeplein, het totaal ontbreken aan enige mobiliteit en bereikbaarheid en het plaatje is rond, namelijk totaal gebrek aan visie, cohesie en durf in hoofde van een verlammend CBS.

De bevolking heeft dan ook recht op een dienstig antwoord op volgende vragen :

1.    Wat is er in feite en in rechte tot op heden gebeurd sinds de besluiten van de gemeenteraad van Aalst dd. 23/03/05 en 06/09/05?

2.    Wat was/is het resultaat van de inmiddels reeds vijf jaar geleden gedane oproep inzake kandidaten voor de concessie openbare werken?

3.    Blijft het stadsbestuur bij zijn door 95% van de bevolking (cfr. o.m. de volksraadpleging in de feestzaal van het stadhuis in januari 2006) gewraakt voorstel om in het kader van de herinrichting van de Hopmarkt op het plein zelf een gebouw neer te potten?

4.    Kan het stadsbestuur aan de bevolking enig tijdspad meedelen omtrent de dringend uit te voeren werken, die normaliter passen in het kader van de globale omgevingswerken Nieuwstraat en aanpalende?

5.    Wat blijft er over van het gedeelte Keizerspoort in het Masterplan dat in zitting van 23/03/05 door de gemeenteraad werd aanvaard?

6.    Heeft het stadsbestuur een raming van de kostprijs van bedoelde investeringen, dewelke in feite met belastingsgelden worden gefinancierd? Of is er ook in dit dossier sprake van toelagen, komende vanuit andere bestuursniveau’s?

7.    Hebben wij in dit dossier echt te maken met wat de wet als PPS-constructie omschrijft? Zo ja, waarin ligt dan de PPS? Zo neen, welke constructie wordt dan vooropgesteld?

8.    Heeft het stadsbestuur in het kader van het Masterplan de verregaande gevolgen inzake mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid voldoende ingeschat?

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..