Wie ?

Radicaal-democraat André-Emile Bogaert (°Aalst, 26-03-1947) is in zijn thuisbasis Aalst beter gekend als Pitou en/of als de Wakkere Burger. Dit laatste dankt hij aan zijn niet aflatende tussenkomsten als burger en niet-mandataris in de jaren ’70 en ’80. In januari ’88 ging hij, samen met tal van andere progressieve burgers uit Aalst en omstreken, over tot de oprichting van de beweging ‘De Vrije Democraten’ (VD). Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988 behaalde deze lijst vanuit het niets bijna 10% van de stemmen. Aldus werd deze rasechte Aalstenaar verkozen tot gemeenteraadslid en naderhand tot tweede schepen (vanaf 1992 tot eerste schepen) van de Stad Aalst Na ruime brainstorming met Guy Verhofstadt werd hij, als democratische nieuwkomer, mede-oprichter van de ‘Vlaamse Liberalen én Democraten’ (VLD) en panellid van het stichtingscongres in de Singel te Antwerpen. Al snel bleek echter dat de echte vernieuwingsgedachte in deze nieuwe partij toentertijd ver te zoeken was.

Hierdoor verliet André-Emile Bogaert reeds vroeg het te conservatief gebleven blauwe schip. Vanaf januari 1995 tot oktober 2006 zetelde hij verder als onafhankelijk gemeenteraadslid en behartigde hij met volle inzet en over de partijgrenzen heen verder de belangen van de álle Aalstenaars. Zijn democratische droom kreeg terug volop gestalte bij de oprichting van de radicaal-democratische en progressief-liberale beweging ID21, wat stond voor ‘Integrale Democratie’ en ‘Ideeën voor de 21ste eeuw’. Bij de parlementsverkiezingen van juni 1999 werd hij voor het toen nog bestaande kiesdistrict Aalst-Oudenaarde verkozen tot Vlaams parlementslid . In het Vlaams Parlement zetelde hij (samen met Margriet Hermans) tot juni 2004 voor ID21 en via de fractie voor VU&ID.

Hij was er voorzitter van de Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme en tevens plaatsvervangend lid van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Zijn politieke inzet ging vooral naar economie, werkgelegenheid, Europa, ruimtelijke ordening en institutionele hervormingen (democratisering van de instellingen). Ook heeft hij steeds geijverd voor het invoeren van stemrecht i.p.v. stemplicht (o.m. door het indienen van voorstellen van decreet in 2003 tot invoering ervan bij gewestelijke en plaatselijke verkiezingen).

André-Emile Bogaert is licentiaat in de rechten KUL (1972) en was vanaf medio 1974 tot medio 2013 zelfstandig advocaat te Aalst. Nu is hij nog steeds juridisch consulent en algemeen politiek actief, o.m. via zijn vzw Centrum voor Vrijheid en Democratie, waarvan hij steeds de bezieler was.  Hij werkt intussen aan de bundeling van zijn gedichten, gedachten en geschriften, waarvan de uitgave voorzien is voor eind 2016.

 

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..